Alguns trams d’aquesta muralla s’han conservat integrats dins l’entramat urbà de Tàrrega, tot i que, en general, la major part de restes conservades són de tipus arqueològic.

El traçat de les muralles de Tàrrega anava de la part baixa del carrer les Piques fins el carrer de Sant Agustí. El tram de muralles conservat paral·lel al riu té una llargària d'uns 300 metres i una torre circular amb coberta de volta a cada extrem on una d’elles es troba al solar del molí del Codina. Aquestes muralles serveixen de mur de contenció al carrer Migdia i eren fetes de carreus de pedra. El tram existent té una reconstrucció recent, posterior a la riuada de Santa Tecla del 1874 feta amb carreus procedents del convent del Pedregal.

El tram del carrer Migdia fins el carrer Hospital es encara visible actualment i en alguns punts es conserva en tota la seva alçada. A més a més, a les cases 2 i 4 de la part baixa del carrer Pou del Gel es conserva bona part de la torre del portal d'Urgell, aprofitada per aquestes dues cases. La plaça del Carme manté una torre circular i part del traçat de la muralla dins de l'edifici del banc Popular i de la cafeteria Liceu.